ÚPI – územně plánovací informace – Marketing pro developery – Martin Diblíček

ÚPI – územně plánovací informace

Fotka od Lorenzo Cafaro z Pixabay
Nový návrh stavebního zákona za dveřmi
4. 4. 2019
Nová koncepce financování v developerském projektu Nový Lipník
18. 4. 2019

ÚPI – územně plánovací informace

Fotka od Paul Brennan z Pixabay

Fotka od Paul Brennan z Pixabay

Díky územně plánovací informaci můžete zjistit podmínky využití území v souladu s územním a regulačním plánem obce. O ÚPI můžete požádat i případě, že nejste vlastníkem prověřovaného území. Jedná se tedy o velmi cenný nástroj pro realitní makléře a developery, kteří zamýšlí výstavbu v daném území.

Žádost o ÚPI doporučuji podat pomocí datové schránky. Místně příslušný stavební úřad má 30 denní lhůtu na vyjádření se k Vaší žádosti a obvykle tak činní. Platnost ÚPI je jeden rok od data jejího doručení.

Samotný formulář s žádostí o ÚPI není dle zákona předepsán. Pro naše klienty tyto žádosti zhotovuji ve spolupráci se stavební divizí QUBA na základě individuální konzultace.

Seznam nejčastějších otázek a odpovědí ohledně ÚPI z webu MMR ČR.

01. Co je to územně plánovací informaci (ÚPI) a kdy je možnost o ni požádat?

Územně plánovací informace (dle § 21 stavebního zákona) je předběžnou informací (podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), jedná se o informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí a podmínkách územního souhlasu (v případech, že jím lze nahradit územní rozhodnutí). Každý může požadovat od správního orgánu, který je příslušný vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby mu v písemné formě poskytl předběžnou informaci o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, případně jakého, a podle jakých hledisek bude posuzovat žádost pro vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, popř. za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět. V téže věci lze předběžnou informaci požadovat jen jednou a lze ji požadovat i po zahájení řízení.

02. Jakým způsobem se může o ÚPI požádat?

Náležitosti žádosti o vydání územně plánovací informace jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

03. Které orgány mají vydávat jednotlivé druhy ÚPI podle § 21 odst. 1, pod písmeny a) – c)?

ÚPI poskytují orgány územního plánování (krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele) a stavební úřad, a to vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace nebo příslušného rozhodnutí anebo opatření, které jim náleží.

04. Kdy se má stavebník pro územně plánovací informaci (ÚPI) obrátit na úřad územního plánování, a kdy na stavební úřad.

Z logiky věci vyplývá, že orgán územního plánování (krajský úřad, úřad územního plánování, případně obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona), poskytuje územně plánovací informace (dále jen ÚPI) o podmínkách využívání území a změn jeho využití [§ 21, odst. 1 písm. a)] a o podmínkách vydání regulačního plánu [§ 21 odst. 1 písmeno b)]. Stavební úřad by měl poskytovat ÚPI pro územní rozhodnutí [§21 odst. 1 písmeno b)] a pro územní souhlas [§21 odst. 1 písmeno c)].

05. Co má územně plánovací informace obsahovat?

Obsah vydané územně plánovací informace (ÚPI) vždy vychází z konkrétního požadavku, tj. pro jaký záměr na změnu v území je ÚPI požadována. Vychází z konkrétních údajů o záměru, zejména o účelu a technickém provedení stavby nebo o jiném opatření v území (§ 21 odst. 1 a 2 stavebního zákona). ÚPI obsahuje informaci, zda lze určitý záměr uskutečnit jen na základě vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, případně jakého, a o tom, podle jakých hledisek bude správní orgán budoucí žádost o vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu posuzovat, popřípadě za jakých předpokladů bude možno žádosti vyhovět.

06. Jak postupovat, když stavebník s vydanou územně plánovací informací (ÚPI)nesouhlasí?

Pokud stavebník nesouhlasí s vydanou ÚPI, může požádat ve smyslu § 156 správního řádu o její přezkoumání.

07. Kdo konkrétně vydává a má dle zákona vydat územně plánovací informaci podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.? Kdo je ten oprávněný úřad pro vydání informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace?

Územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace [§ 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona], vydává úřad příslušný k dotazovanému území. Jedná-li se o informace k ÚAP kraje, ke zpracovaným a zaevidovaným územním studiím pořizovaným krajskými úřady nebo zásadám územního rozvoje, obraťte se na krajský úřad. Jedná-li se o ÚAP obcí, zpracované a zaevidované územní studie pořizované úřady územního plánování nebo územní plán, obraťte se na úřad územního plánování. Stejně tak, pokud se bude jednat o podmínky vydání regulačního plánu (vyplývajících z vydaných zásad územního rozvoje nebo z vydaného územního plánu). Pokud se týká územních rozhodnutí (územního souhlasu), je třeba požádat o informaci stavební úřad.

08. Ve které fázi pořizování územního plánu bude možné vydávat územně plánovací informaci? Bude ji možné podávat na základě rozpracovaného územního plánu nebo stávajícího platného?

V případě poskytování územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, se tato informace poskytuje podle schválené nebo vydané ÚPD.

Zdroj otázek a odpovědí MMR ČR.